Kai Zeng

Publications

Jingbo Xu, Zhanning Bai, Wenfei Fan, Longbin Lai, Xue Li, Zhao Li, Zhengping Qian, Lei Wang, Yanyan Wang, Wenyuan Yu, Kai Zeng, Jingren Zhou. GraphScope: A One-Stop Large Graph Processing System. In VLDB, August, 2021.


Wenqi Jiang, Zhenhao He, Shuai Zhang, Kai Zeng, Liang Feng, Jiansong Zhang, Tongxuan Liu, Yong Li, Jingren Zhou, Ce Zhang, Gustavo Alonso. FleetRec: Large-Scale Recommendation Inference on Hybrid GPU-FPGA Clusters. In SIGKDD, August, 2021.


Shuncheng Liu, Han Su, Yan Zhao, Kai Zeng, Kai Zheng. Lane Change Scheduling for Autonomous Vehicle: A Prediction-and-Search Framework. In SIGKDD, August, 2021.


Yu Zhu, Zhenhao He, Wenqi Jiang, Kai Zeng, Jingren Zhou, Gustavo Alonso. Distributed Recommendation Inference on FPGA Clusters. In FPL, August, 2021.


Longbin Lai, Xue Li, Yong Li, Zhao Li, Zhengping Qian, Chao Tian, Lei Wang, Jingbo Xu, Youyang Yao, Qiang Yin, Wenyuan Yu, Kai Zeng, Kun Zhao, Jingren Zhou, Diwen Zhu, Rong Zhu. GraphScope: A Unified Engine For Big Graph Processing. In VLDB, August, 2021.


Rong Zhu, Ziniu Wu, Yuxing Han, Kai Zeng, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Bin Cui. FLAT: Fast, Lightweight and Accurate Method for Cardinality Estimation. In VLDB, August, 2021.


Bolong Zheng, Lianggui Weng, Xi Zhao, Kai Zeng, Xiaofang Zhou, Christian Jensen. REPOSE: Distributed Top-k Trajectory Similarity Search with Local Reference Point Tries. In ICDE, April, 2021.


Wenqi Jiang, Zhenhao He, Shuai Zhang, Thomas B. Preu├čer, Kai Zeng, Liang Feng, Jiansong Zhang, Tongxuan Liu, Yong Li, Jingren Zhou, Ce Zhang, Gustavo Alonso. MicroRec: Accelerating Deep Recommendation Systems to Microseconds by Hardware and Data Structure Solutions. In MLSys, April, 2021.


Zuozhi Wang, Kai Zeng, Botong Huang, Wei Chen, Xiaozong Cui, Bo Wang, Ji Liu, Liya Fan, Dachuan Qu, Zhenyu Hou, Tao Guan, Chen Li, Jingren Zhou. Tempura: A General Cost-Based Optimizer Framework for Incremental Data Processing. In VLDB, August, 2021.


Xiaowei Jiang, Yuejun Hu, Yu Xiang, Guangran Jiang, Xiaojun Jin, Chen Xia, Weihua Jiang, Jun Yu, Haitao Wang, Yuan Jiang, Jihong Ma, Li Su, Kai Zeng. Alibaba Hologres: A Cloud-Native Service for Hybrid Serving/Analytical Processing. In VLDB, September, 2020.


Zuozhi Wang, Kai Zeng, Botong Huang, Wei Chen, Xiaozong Cui, Bo Wang, Ji Liu, Liya Fan, Dachuan Qu, Zhenyu Ho, Tao Guan, Chen Li, Jingren Zhou. Grosbeak: A Data Warehouse Supporting Resource-Aware Incremental Computing. In SIGMOD, June, 2020.


Luo Mai, Kai Zeng, Rahul Potharaju, Le Xu, Steve Suh, Shivaram Venkataraman, Paolo Costa, Terry Kim, Saravanan Muthukrishnan, Vamsi Kuppa, Sudheer Dhulipalla, Sriram Rao. Chi: A Scalable and Programmable Control Plane for Distributed Stream Processing Systems. In PVLDB, August, 2018.


Kai Zeng, Sameer Agarwal, and Ion Stoica. iOLAP: Incremental OLAP for Interactive Analysis on Big Data. In ACM SIGMOD, June, 2016.


Yaguang Li, Han Su, Ugur Demiryurek, Bolong Zheng, Kai Zeng, and Cyrus Shahabi. PerNav: A Route Summarization Framework for Personalized Navigation. In ACM SIGMOD, June, 2016.


Kai Zeng, Sameer Agarwal, Ankur Dave, Michael Armbrust and Ion Stoica. G-OLA: Generalized Online Aggregation for Interactive Analysis on Big Data. In ACM SIGMOD, June, 2015.


Liping Peng, Kai Zeng, Andrey Balmin, Vuk Ercegovac, Peter J. Haas and Yannis Sismanis. Groupwise Analytics via Adaptive MapReduce. In ICDE, April, 2015.


Han Su, Kai Zheng, Kai Zeng, Jiamin Huang, Nicholas Jing Yuan and Xiaofang Zhou. Making Sense of Trajectory Data: a Partition-and-Summarization Approach. In ICDE, April, 2015.


Kai Zeng, Shi Gao, Barzan Mozafari and Carlo Zaniolo. The Analytical Bootstrap: a New Method for Fast Error Estimation in Approximation Query Processing. In ACM SIGMOD, June, 2014.


Kai Zeng, Shi Gao, Jiaqi Gu, Barzan Mozafari and Carlo Zaniolo. ABS: the Analytical Bootstrap System for Fast Error Estimation in Approximate Query Processing. In ACM SIGMOD, June, 2014. (SIGMOD 2014's Best Demo Award)


Han Su, Kai Zheng, Kai Zeng, Jiamin Huang and Xiaofang Zhou. STMaker - A System to Make Sense of Trajectory Data. In PVLDB, September, 2014.


Alexander Shkapsky, Kai Zeng, and Carlo Zaniolo. Graph Queries in a Next Generation Datalog System. In PVLDB, August, 2013.


Barzan Mozafari, Kai Zeng, Loris D'Antoni, and Carlo Zaniolo. High-Performance Complex Event Processing over Hierarchical Data. In ACM TODS's Special Issue on "Best of SIGMOD", Dec, 2013.


Kai Zeng, Jiacheng Yang, Haixun Wang, Bin Shao, and Zhongyuan Wang. A Distributed Graph Engine for Web Scale RDF Data. In PVLDB, August, 2013.


Kai Zeng, Mohan Yang, Barzan Mozafari, and Carlo Zaniolo. Complex Pattern Matching in Complex Structures: the XSeq Approach. In ICDE, April, 2013.


Nikolay Laptev, Kai Zeng, and Carlo Zaniolo. Very Fast Estimation for Result and Accuracy of Big Data Analytics: the EARL System. In ICDE, April, 2013.


Nikolay Laptev, Kai Zeng, and Carlo Zaniolo. Early Accurate Results for Advanced Analytics on MapReduce. In PVLDB, August, 2012.


Barzan Mozafari, Kai Zeng, and Carlo Zaniolo. High-Performance Complex Event Processing over XML Streams. In ACM SIGMOD, May, 2012. (SIGMOD 2012's Best Paper Award)


Barzan Mozafari, Kai Zeng, and Carlo Zaniolo. From Regular Expressions to Nested Words: Unifying Languages and Query Execution for Relational and XML Sequences. In PVLDB, September, 2010.


Barzan Mozafari, Kai Zeng, and Carlo Zaniolo. K*SQL: A Unifying Engine for Sequence Patterns and XML. In ACM SIGMOD, June, 2010. (SIGMOD 2010's Honorable Mention Demo Award)